Notářka - JUDr. Šárka Novotná

JUDr. Šárka Novotná
- Notářka

Formuláře


Plná moc do dědického řízení
Tato plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zmocněnce, aby za mne činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit já, zejména aby mým jménem

1. v souladu s ustanovením § 15a o.s.ř. a 105 zák.č. 292/2013 Sb. z.ř.s. vznesl případnou námitku podjatosti soudce a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout, zapisovatelů nebo jiných zaměstnanců soudu, znalců, tlumočníků a notáře – soudního komisaře, notářských koncipientů, notářských kandidátů a jiných zaměstnanců notáře
2. dědictví odmítl, případně odmítl dědictví s výhradou povinného dílu, prohlásil, že dědictví neodmítá nebo že dědictví přijímá,
3. uplatnil nebo neuplatil výhradu soupisu (viz poučení níže)
4. vzdal se dědictví ve prospěch druhého dědice,
5. uzavřel dohodu poz. manžela s dědici o vypořádání majetku ve společném jmění manželů, dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu, případně
6. podával opravné prostředky a vzdával se jich,
7. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu (soudního komisaře).

Dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dané pozůstalosti žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká této pozůstalosti a řízení o pozůstalosti, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.

Poučení:
a) dědic si může ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy byl o tomto vyrozuměn, vyhradit soupis pozůstalosti a uplatní-li své právo na výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny jím nabytého dědictví,
b) neuplatní-li dědic právo na výhradu soupisu ve stanovené lhůtě, platí, že neuplatňuje výhradu soupisu a tedy bude povinen hradit dluhy zůstavitele v plném rozsahu, i když přesáhnou cenu dědictví
Pokud dědic uplatní výhradu soupisu pozůstalosti, bude nařízen a proveden soupis pozůstalosti, neshledá-li soudní komisař důvody pro jeho nahrazení seznamem pozůstalostního majetku vyhotoveným správcem pozůstalosti a potvrzeným všemi dědici nebo společným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku.
Dědic ztratí právo na výhradu soupisu pozůstalosti a bude odpovídat za dluhy zůstavitele bez omezení,
a) ujme-li se on (nebo jeho zástupce), aniž je k tomu oprávněn, plné správy pozůstalosti (tedy bude-li činit víc, než co je nutné k zachování majetku v pozůstalosti) nebo
b) prokáže-li se, že pozůstalostní majetek úmyslně zatajil,
c) smísí-li části pozůstalosti s částmi svého majetku, aniž lze rozlišit, komu patří, pokud tomu tak nebylo již před smrtí zůstavitele.

Neuplatní-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně (§ 1704 OZ). Každý z dědiců, který uplatní výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně s ostatními dědici, věřitel však může po každém dědici vyhradivšímu si soupis požadovat plnění jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu.
.


...............................................
(podpis)


Základní informace

JUDr. Šárka Novotná
notářka v Praze
  Zborovská 716/27
  Praha 5 – Smíchov
  150 00
snovotna.notar@nkcr.cz
IČ: 75074281 DIČ: CZ7356020078

Datová schránka – 98uca43

Bankovní spojení

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
 – 504201009/2700
 – IBAN: CZ18 2700 0000 0005 0420 1009
Neakceptujeme platbu prostřednictvím platebních karet
pobočka: Štefánikova 32, Praha 5
SWIFT: BACXCZPP